سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
تدریس 
دانشکده تفسیر و معارف قران قم و دانشکده اصول الدین 
مدرس 
 
 
ادبیات عرب 
تدریس 
دانشکده تفسیر و معارف قران قم و دانشکده اصول الدین 
مدرس 
 
 
تفسیر قرآن (ترتیبی و موضوعی) 
تدریس 
دانشکده تفسیر و معارف قران قم و دانشکده اصول الدین 
مدرس 
 
 
تفسیر قرآن (ترتیبی و موضوعی) 
تدریس 
دانشکده تفسیر و اصول الدین و دانشگاه قم 
مدرس 
 
 
اعراب قرآن  
تدریس 
دانشکده اصول الدین 
مدرس 
 
 
تاریخ تفسیر 
تدریس 
دانشکده تفسیر و معارف قرآن 
مدرس 
 
 
تاریخ تفسیر و روشهای آن 
تدریس 
دانشکده اصول الدین 
مدرس 
 
 
روش ها و گرایش های تفسیر 
تدریس 
دانشکده تفسیر و معارف قرآن 
مدرس 
 
 
تاریخ حدیث 
تدریس 
دانشگاه قم 
مدرس 
 
 
علوم قرآن  
تدریس 
دانشکده تفسیر و معارف قرآن 
مدرس 
 
 
مبانی و روشهای تفسیر  
تدریس 
دانشکده تفسیر و معارف قرآن 
مدرس 
 
 
مفردات قران  
تدریس 
دانشکده تفسیر و معارف قرآن 
مدرس 
 
 
وجوه و نظایر قرآن 
تدریس 
دانشکده تفسیر و معارف قرآن 
مدرس 
 
 
معربات قرآن 
تدریس 
دانشکده تفسیر و معارف قرآن 
مدرس 
 
 
علوم بلاغت  
تدریس 
دانشکده اصول الدین 
مدرس 
 
 
قرائت متون حدیث و سیره  
تدریس 
دانشکده تفسیر و معارف قرآن 
مدرس 
 
 
قرائت متون تفسیری  
تدریس 
دانشکده تفسیر و معارف قرآن 
مدرس 
 
 
عربی تخصصی  
تدریس 
دانشکده اصول الدین 
مدرس 
 
 
بررسی متون از جهت فن اعراب ... 
تدریس 
دانشکده تفسیر و معارف قرآن 
مدرس 
 
 
تاریخ قرآن  
تدریس 
دانشکده تفسیر و معارف قرآن 
مدرس 
 
 
زبان قران  
تدریس 
دانشکده اصول الدین 
مدرس 
 
 
اعجاز قران