مشخصات فردی و زندگینامه
نام:سیدعبدالرسول
نام خانوادگی:حسینی زاده
پست الکترونیک:hosseiny43@yahoo.com
نخصص ها:فقه و اصول ، تفسیر ، علوم قرآنی