معنا شناسی واژه برکت در قرآن
25 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: راهنما
دانشگاه: علوم و معارف قرآن کریم
تاریخ دفاع: 1390
نام استاد/نام دانشجو : زهرا ابراهیمی