نقش ایمان در زندگی انسان از منظر قرآن و روایت
28 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: راهنما
دانشگاه: مدرسه عالی فقه و معارف اسلامی
نام استاد/نام دانشجو : محمد اخلاقی