بررسی تطیقی هدایت و ضلالت در تفسیر المیزان و الکبیر
26 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: راهنما
دانشگاه: علوم ومعارف قرآن کریم
تاریخ دفاع: 1390
نام استاد/نام دانشجو : فضه مکرم