تجمل گرایی از دیدگاه قرآن و روایات
12 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: راهنما
دانشگاه: علوم و معارف قرآن کریم
تاریخ دفاع: 1389
نام استاد/نام دانشجو : فاطمه افشاری
آدرس اینترنتی