بررسی تطبیقی روش شناسی تفسیر ابو الفتوح رازی و تفسیر ملافتح اله کاشانی
45 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: مشاور
دانشگاه: علوم و معارف قرآن کریم
تاریخ دفاع: 1387
نام استاد/نام دانشجو : یعقوب فتح الهی