نقش شناخت زمان و مکان نزول بر تفسیر قرآن کریم
46 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: مشاور
دانشگاه: علوم و معارف قرآن کریم
تاریخ دفاع: 1388
نام استاد/نام دانشجو : نفسیه سادات موسوی زاده