بررسی تطبیقی اسباب نزول از مجمع البیان و سایر تفاسیر(سوره نساء)
31 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: مشاور
دانشگاه: علوم و معارف قرآن کریم
تاریخ دفاع: 1389
نام استاد/نام دانشجو : زهرا خداپرست