نگاهی به حشر و معاد از منظر قرآن با تاکید بر تفسیر المیزان
25 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: مشاور
دانشگاه: علوم و معارف قرآن کریم
نام استاد/نام دانشجو : مرتضمی قاسمی خواه
آدرس اینترنتی