بررسی تطبیقی اسباب نزول از مجمع البیان و سایر تفاسیر(از سوره اعراف الی سوره نحل)
45 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: مشاور
دانشگاه: علوم معارف قرآن کریم
تاریخ دفاع: 1391
نام استاد/نام دانشجو : محبوبه طاهری