خاستگاه های فتنه های بشری از منظر قرآن کریم و روایات
48 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: مشاور
دانشگاه: علوم ومعارف قرآن کریم
نام استاد/نام دانشجو : مهدی مهدوی