خاستگاه های فتنه های بشری از منظر قرآن کریم و روایات
58 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: مشاور
دانشگاه: علوم ومعارف قرآن کریم
نام استاد/نام دانشجو : مهدی مهدوی