بررسی رابطه فواصل با محتوای آیات قرآن
47 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: مشاور
دانشگاه: علوم و معارف قرآن کریم
تاریخ دفاع: 1388
نام استاد/نام دانشجو : محمد علی بیات