نقد و بررسی آراء آلوسی در زمینه امامت در تفسیر روح المعانی
56 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: مشاور
دانشگاه: علوم و معارف قرآن کریم
نام استاد/نام دانشجو : سیما پیروز فر