نقد وبررسی پدیده ترادف در قرآن کریم
41 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: مشاور
دانشگاه: علوم و معارف قران کریم
تاریخ دفاع: 1388
نام استاد/نام دانشجو : محمد علی دهقانی فیروز آبادی