بررسی شخصیت الگویی آسیه از دیدگاه قرآن و روایات
41 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: مشاور
دانشگاه: علوم و معارف قرآن کریم
تاریخ دفاع: 1389
نام استاد/نام دانشجو : فاطمه یزدان مدد