قلب و نقش آن در معارف الهی از دیدگاه قرآن
45 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: راهنما
دانشگاه: مدرسه عالی فقه و علوم اسلامی
نام استاد/نام دانشجو : محمد کاظم حیدری