تفسیر تطبیقی سوره تحریم از تفاسیر مجمع البیان، المیزان، طبری، الدر المنثور، منهج الصاقین، نور الثقلین، قرطبی، فخر رازی و ابن عربی
49 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: مشاور
دانشگاه: مدرسه عالی فقه و معارف اسلامی
نام استاد/نام دانشجو : خداداد دانش