مثل در قرآن کریم
41 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: مشاور
دانشگاه: مدرسه عالی فقه و معارف اسلامی
نام استاد/نام دانشجو : محمد موسی رضایی