تجسم اعمال از دیدگاه قرآن وروایات و رد شبهات آن
41 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: مشاور
دانشگاه: اصول الدین
نام استاد/نام دانشجو : معصومه زارع ده آیادی