قرآن و نبرد با یهود
57 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: مشاور
دانشگاه: اصول الدین
نام استاد/نام دانشجو : میر رضا جبارزاده