روش های تربیتی تشویق و هشدار در قرآن و نهج البلاغه
48 بازدید
مقطع: لیسانس
نقش: راهنما
دانشگاه: علوم و معارقف قرآن کریم
تاریخ دفاع: 1390
نام استاد/نام دانشجو : زینب شریعت پناه