بررسی نکات اخلاقی سوره معارج با تاکید بر تفاسیر اجتماعی معاصر
43 بازدید
مقطع: لیسانس
نقش: راهنما
دانشگاه: علوم و معارف قرآن کریم
تاریخ دفاع: 1390
نام استاد/نام دانشجو : مهدی حسینی