رحمت الهي و اميد به آن در زندگي از ديدگاه قرآن
43 بازدید
مقطع: نامشخص
نقش: داور
دانشگاه: علوم و معارف قرآن کریم
تاریخ دفاع: 1389
نام استاد/نام دانشجو : صغري صادقي