قرآن در رفتار و گفتار امام خمینی (ره)
42 بازدید
مقطع: لیسانس
نقش: راهنما
دانشگاه: علوم و معارف قرآن کریم
تاریخ دفاع: 1388
نام استاد/نام دانشجو : سید عباس حسینی