سبک شمردن نماز و آثار و عواقب آن از دیدگاه قرآن و روایات
50 بازدید
مقطع: لیسانس
نقش: راهنما
دانشگاه: علوم و معارف قرآن کریم
تاریخ دفاع: 1388
نام استاد/نام دانشجو : مریم مرادی