زکات و تأثیر اخروی آن از دیدگاه قرآن با نگاهی به المیزان
49 بازدید
مقطع: لیسانس
نقش: راهنما
دانشگاه: علوم و معارف قرآن کریم
تاریخ دفاع: 1388
نام استاد/نام دانشجو : ملیحه زارعی