ترجمه و تحقیق کتاب معجم علوم القرآن(بخش الف و باء)
30 بازدید
مقطع: لیسانس
نقش: راهنما
دانشگاه: علوم و معارف قرآن کریم
تاریخ دفاع: 1388
نام استاد/نام دانشجو : فاطمه خاتون شجاعی