بررسی ویژگی های انسان کامل در قرآن
33 بازدید
مقطع: لیسانس
نقش: راهنما
دانشگاه: علوم و معارف قرآن کریم
تاریخ دفاع: 1388
نام استاد/نام دانشجو : یاسر بساطی