سیمای حضرت ابراهیم در قرآن با تاکید بر تفاسیر المیزان و البرهان
53 بازدید
مقطع: لیسانس
نقش: راهنما
دانشگاه: علوم و معارف قرآن کریم
تاریخ دفاع: 1387
نام استاد/نام دانشجو : حبیبه هاشمیان