وجوه و نظائر در تفسیر مجمع البیان
45 بازدید
مقطع: لیسانس
نقش: راهنما
دانشگاه: علوم و معارف قرآن کریم
تاریخ دفاع: 1387
نام استاد/نام دانشجو : زهره ولائی اسد