ترجمه بخش المستشرقون و الدراسات " از کتاب دراسات قرآنیه
41 بازدید
مقطع: لیسانس
نقش: راهنما
دانشگاه: علوم و معارف قرآن کریم
تاریخ دفاع: 1387
نام استاد/نام دانشجو : ماجده امانی