اصحاب یمین در قرآن و روایات
42 بازدید
مقطع: لیسانس
نقش: راهنما
دانشگاه: علوم و معارف قرآن کریم
تاریخ دفاع: 1386
نام استاد/نام دانشجو : محسن نیک سخن قمی