ترجمه کتاب المستشرقون شبهاتهم
44 بازدید
مقطع: لیسانس
نقش: راهنما
دانشگاه: علوم و معارف قرآن کریم
تاریخ دفاع: 1385
نام استاد/نام دانشجو : سيد محمد صالح نژاد