اخلاق در قرآن
48 بازدید
مقطع: لیسانس
نقش: راهنما
دانشگاه: علوم و معارف قرآن کریم
تاریخ دفاع: 1391
نام استاد/نام دانشجو : منصور جوكار