تقيه از ديدگاه قرآن و روايات
49 بازدید
مقطع: لیسانس
نقش: راهنما
دانشگاه: علوم و معارف قرآن کریم
تاریخ دفاع: 1384
نام استاد/نام دانشجو : حيدر ملكي